Ch.A'Moppy     Ch.Dylville Funny Girl           Ch.Dylville Valentina      
Brabo 1980 Beste Rasgroep
               
               
               
               
               
                         
Ch.Pilette Perky Pug

WorldCh.'81

    In de Dylville tuin     en maar spelen     Ch.Dylville Zarah op Show in Amsterdam-Winner'    
                                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Ardglass Tam O'Shanter     Ardglass Tam O'Shanter   Ardglass Tam O'Shanter   Ch.Loynerice Lightning        
                       
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                               
Ch.Loynerise  Lively Lass               Ch.Dylville Zarah     Nestje van Ch.Dylville Valentina      
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Zelfde Nestje                 Ch.Dylville Bluebird                        
    Ch.Dylville Bluebird                              
                                         
                                                 
Archief verder in opbouw